Внедряване на общия регламент за защита на личните данни (GDPR)

ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) ВЪВ ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Защитата на личните данни при обработване е реформирана с приемането на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), който ще се прилага от 25 май 2018 година. Регламентът въвежда редица промени спрямо действащата правна уредба, които касаят всички действащи предприятия, които обработват лични данни за своите клиенти, персонал, доставчици, кандидати за работа и др. С цел спазване изискванията на Регламента, администраторите следва да подготвят бизнеса си както от правна, така и от техническа страна. Това включва освен изготвянето на необходимите документи, процедури и внедряване на лице по обработването на лични данни. Това лице може да бъде както назначено в предприятието/администратора/ на трудов или граждански договор така и да се ползват услугите на друга фирма – обработваща лични данни. Въвежда се ново понятие лице обработващо лични данни което ще носи солидарна отговорност заедно с администратора на лични данни.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАСИЛЕВИ ООД предлага Консултиране и внедряване на Общия регламент във Вашето предприятие, което включва:


1. Консултация относно подготовката по прилагането и съответствието с Регламента от правна страна.
2. Оценка на необходимостта от назначаване на длъжностно лице по защита на данните и оценка на риска във фирмата свързан с личните данни.
3. Изготвяне и предоставяне на пълна документация за изпълнение на изискванията и водене на отчетност съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) във вашето предприятие, включващи различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласие, договори, политика за защита на данните, оценка на въздействието, регистри, инструкции, мерки и средствата за защита на личните данни, процедури, протоколи, други.

В какво същност се изразяват предлаганите от нас услуги:

Предоставят се на клиента устни разяснения и предложения относно изискванията на регламента като се предлагат практически насоки относно необходимите документи и тяхното съдържание. Разяснения относно:
– какво се счита от Регламента за лични данни ;
– кои точно лични данни се регулират от новия Регламент;
– кои органи и предприятия трябва да спазват този регламент.
– Срокове за съхранение на личните данни;
– Нормативните основания на базата на които се събират;
– Какво означава „правото да бъда забравен“;
– Какви регистри трябва да изготви и поддържа Вашето предприятие;
– И др.
Цената от 250 лв.
В момента на запитването освен ако сложността на въпроса изисква допълнително изясняване, уточняване и проверка.
Изготвянето на оценка представлява установяване на фактическото положение във Вашата фирма като се уточнява броя на лицата, степента на защита на личните данни и вероятните рискове от изтичане на лични данни, степен на защита.
Цената е 240 лв.
Срокът за изготвянето и 10 дни.
Изготвянето и предоставянето на пълна документация за изпълнение на изискванията и водене на отчетност съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) във вашето предприятие всъщност представлява практически изготвяне на необходимите съгласно Регламента политики, процедури, регистри на отделните лични данни които вашето предприятие събира, обработва и съхранява. Изготвя и предоставя всички необходими документи които представляват-искания, уведомления, декларации процедури които трябва всяко предприятие да има и да попълва и предоставя на физическите лица преди да започне да събира техните лични данни.

С тези документи се осъществява едно много важно изискване от Регламента, а именно предварителното уведомяване и разясняване на всяко физическо лице за което ще се събират и обработват лични данни изразяващо се в изрично уведомяване и предоставяне на декларация към физическото лице в които документи ще е описано за какви цели се събират личните му данни, какъв срок ще се съхраняват, кой ще ги обработва и на кого могат да бъдат предоставяни те.

Документално оформяне на съгласието от лицата за които се събират и за които се обработват личните данни. Личните данни се предоставят от лицето на администраторите на лични данни и на обработващите такива доброволно и на основание на нормативен акт. Изготвянето на гореописаните документи и извършването на определените дейности се осъществяват при съблюдаването на важните и основните моменти описани в Регламента, а именно да се определят какви точно данни да се събират и обработват като основната идея е да се събират минимално необходимите данни. Да се определят точно сроковете за които ще се обработват и съхраняват тези данни. Ясно и точно да се определят правните основания на базата на които се събират тези данни от физическите лица.

Друг основен момент в новия Регламент е информираността към лицата на които ще се обработват данните, а именно ясно и точно носителите на данни т.е. лицата които предоставят собствените си лични данни да бъдат осведомени по подходящ начин на ясен и достъпен език за какво ще им се ползват данните, какви са техните права. Нашето дружество изготвя и регистри в които се посочват и определят какви данни се събират, какви срокове се съхраняват, кой има право да ги обработва и на кого имате право да ги разкривате. Какви нормативни актове определят вида на данните които се събират и обработват. Определяме срокове за съхраняването на тези данни зависимост не само от нормативният акт, но и от изискванията на вашият бизнес.

Даваме препоръки относно как вашето видео наблюдение да е в унисон с новият Регламент.
Предоставяме при нужда и политика за т.нар. бисквитки след предварително уточняване на вида им.


Цените за изготвяне и предоставяне на необходимите документи съгласно Регламента и запознаване на Вашите служители в удобно и за двете страни време е от 900 лв. като цените зависят от видовете регистри които трябва да се изготвят, броя на лицата във Вашата фирма и вида на личните данни които събирате и обработвате.


Срок за изготвяне до 20 дни.

Определянето на точната цена се осъществява след предварително попълване на въпросник-анкетна карта с помощта на наш служител. Примерна конкретна цена: Съхраняват се данни от лицата свързани със сключването на трудови и нетрудови правоотношения, наличие на чувствителни данни- данни само за здравословното състояние на лицата, а на лицата заемащи материално-отчетни и ръководни длъжности и данни за наличие или отсъствие на присъди, брой лица 20, и брой регистри 3/персонал, контрагенти, видео наблюдение/ – 1600лв. с ДДС. Срок за изготвяне 15 дни след сключването на договора и заплащане на 50 % аванс върху сумата.

ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

ВЪВ ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Защитата на личните данни при обработване е реформирана с приемането на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), който ще се прилага от 25 май 2018 година. Регламентът въвежда  редица промени спрямо действащата правна уредба, които касаят всички действащи предприятия, които обработват лични данни за своите  клиенти, персонал, доставчици, кандидати за работа и др.  С цел спазване изискванията на Регламента, администраторите следва да подготвят бизнеса си както от правна, така и от техническа страна. Това включва освен изготвянето на необходимите документи, процедури и внедряване на лице по обработването на лични данни. Това лице може да бъде както назначено в предприятието/администратора/ на трудов или граждански договор така и да се ползват услугите на друга фирма – обработваща лични данни. Въвежда се ново понятие лице обработващо лични данни което ще носи солидарна отговорност заедно с администратора на лични данни.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАСИЛЕВИ ООД предлага Консултиране и внедряване на Общия регламент  във Вашето предприятие, което включва:

1. Консултация относно подготовката по прилагането и съответствието с Регламента.

2. Оценка на необходимостта от назначаване на длъжностно лице по защита на данните и оценка на риска във фирмата свързан с личните данни.

3. Изготвяне и предоставяне на пълна документация за изпълнение на изискванията и водене на отчетност съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) във вашето предприятие, включващи различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласие, договори, политика за защита на данните, регистри, инструкции,  мерки и средствата за защита на личните данни, процедури, протоколи, други.

Искам да получа повече информация

Ние използваме бисквитки за да ви предоставим най-добрата услуга. Съгласявайки се Вие приемате нашата политика за използване на бисквитки.