Накратко какво е удостоверение А1 ?

Онлайн търговията и новите промени в Наредба №18 от 13.12.2006 година
November 26, 2018

Какво е Удостоверение А1?

Удостоверение А1 се отнася до законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на Вас и потвърждава, че нямате задължения да заплащате вноски в друга държава. Съгласно чл. 12/1/ от Регламент № 883/2004 лице, което осъществява дейност като заето лице в държава членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея, и което е командировано от този работодател в друга държава членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава членка, при условие че предвиденото времетраене на тази работа не превишава двадесет и четири месеца и че не е изпратено да замества друго лице.

Удостоверение А1 се издава на наети лица по трудови правоотношения, самонаето лице, международни шофьори и др. В настоящата статия ще обясним процедурата по издаването на Удостоверение А1 на лица наети по трудови правоотношения.

Процедурата по издавате на удостоверение А1, започване с подаването на ОКД- 236. Искането се подава в НАП.

Изискваните за Издаване на Удостоверение А1

От страна на работодателя:

 1. На територията на коя страна е позиционирано дружеството.
 2. Броят на наетите от работодателя лица, които упражняват дейност на територията на Република България.
 3. Реализирания оборот на дружеството на територията на Република България, спрямо общия реализиран оборот за предходните 12 месеца. (25 % от общия оборот трябва да бъдат реализирани на територията на Република България)
 4. Място на сключване на договорите с командированите лица и приложимото спрямо тях трудово право.
 5. Обшият брой на назначени лица във фирмата и командированите в чужбина.
 6. Периодът за който се командироват лица.

От страна на служителя.

 1. Времето за което ще бъде командирован служителя не трябва да надвишава 24 месеца.
 2. Да не е командирован минимум 2 месеца от последната командировка.
 3. Служителя/работника трябва обичайно да осъществява дейността си на територията на Република България.

Необходими документи, които следва да се представят в НАП

 1. Заповед за командировка с която се изпраща служителя.
 2. Копие от трудовият договор на служителя.
 3. Справка за реализирания оборот за последните 12 месеца на територията на Република България.
 4. Копие и превод на договора с чуждестранната фирма, по силата на който, служителя се командирова.

 

 

След подаване на искането за издаване на удостоверение А1 за приложимо законодателство се извършва проверка за наличие на основание за издаване на удостоверение за приложимо законодателство. В зависимост от направените констатации при извършване на проверката същата приключва с издаване на удостоверение за приложимо законодателство  А1 или  мотивирано решение за отказ. След получаване на отказ за издаване на Удостоверението, дружеството не може в следващите две година да подава ново искане.

При необходимост от допълнителни данни, в хода на проверката могат да се изискват допълнително документи и информация.

 1. Оборотна ведомост (често срещано при новооткрити дружества)
 2. Копие от личната карта на командированото лице.
 3. Допълнително споразумение с което се командирова лицето.

 

 

При повече въпроси свързани с издаването на удостоверение А1, моля свържете се с нас.

Comments are closed.

Ние използваме бисквитки за да ви предоставим най-добрата услуга. Съгласявайки се Вие приемате нашата политика за използване на бисквитки.