Откриване на набирателна сметка- как, кога и защо?

Какво трябва да съдържа трудовото досие ?
October 15, 2018
Онлайн търговията и новите промени в Наредба №18 от 13.12.2006 година
November 26, 2018

Каква е разликата между разплащателна и набирателна сметка?

Разплащателната сметка е характерна банкова сметка. От и към нея могат да бъдат правени банкови постъпления. Тя може да бъде свързана с дебитна карта и по отношения на нея може да бъде направено онлайн банкиране. С откриването на набирателна сметка се цели различен резултат, който се подразбира от нейното име – набиране на средства. Тези средства са началният капитал на търговско дружество (фирма). Към момента на откриване на сметката фирмата все още не е учредена и не може да се разпорежда с тези средства.

 

Набирателна сметка е предназначена за внасяне на парични средства в капитала на дружеството, което ще бъде учредено. За да се регистрира едно търговско дружество в Търговския регистър, трябва да се внесе законово установения минимум от капитала (за ООД/ЕООД – 2лв). Набирателната сметка послужва и, когато искате да увеличите капитала на вашето търговско дружество.

Когато откривате набирателна сметка е необходимо тя да бъде на името на фирмата, а не на ваше име. Тази сметка може да бъде открита от учредителя или от управителя на фирмата. Има възможност за откриване на сметката от трето лице, но трябва да бъде упълномощено за това. Необходимо е пълномощното да бъде изрично, т.е. да бъде дадено именно за разкриването на набирателна сметка. Повечето банки имат образци на пълномощни, които могат да предоставят при поискване. Задължително е пълномощното да бъде заверено нотариално. За откриване на сметката трябва да предоставите следните документи:

  • учредителен договор (устав);
  • протокол от учредителното събрание;
  • решение за назначаване на управител, с което се удостоверяват лицата, които управляват и представляват дружеството, ако не са посочени в Протокола;
  • спесимен (образец) от подписите и  копия от документите за самоличност на лицата, които ще се разпореждат със сметката;
  • нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на трето лице.

За откриването на набирателна сметка се сключва договор при общи услоия с банката.  Тарифите за отриване и таксите по обслужването на набирателна сметка са различни, в зависимост от банката и действащата й тарифа към момента. Важно е да се запознаете подробно с условията на банката, преди да пристъпите към откриването на сметката! В договора, който ще подпишете ще бъдат уредени следните условия:

  • минимална изискуема наличност по сметката;
  • такси и комисионни;
  • начинът за осъществяване на комуникация между мен и банката;
  • условия за изменение, прекратяване и срок на договора;
  • други условия, свързани с откриването на сметката

Какво се случва с набирателната сметка след регистрацията на фирмата?

Когато фирмата бъде регистрирана, разкритата на нейно име банкова сметка може да бъде преобразувана в разплащателна. Това се прави от управителя и в повечето банки е безплатно като услуга. Към сметката може да бъде издадена дебитна карта.

Друга възможност е сметката да бъде закрита и внесените по сметката суми да бъдат изтеглени в брой от управителя на фирмата. За закриването на сметката се заплаща банкова такса.

Как стоят нещата, ако преждевремнно прекратя процедурата по регистрация, а вече съм открил набирателна сметка?

Трябва да се представи на банката, в която е открита набирателната сметка, протокол/решение от общото събрание за прекратяването на дружеството. Тогава имате право да получите парите, които сте вложил.

 

Comments are closed.

Ние използваме бисквитки за да ви предоставим най-добрата услуга. Съгласявайки се Вие приемате нашата политика за използване на бисквитки.