Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Данни за Администратора:
Кои сме ние? „СК ВАСИЛЕВИ“ ООД
Данни за контакт с „СК ВАСИЛЕВИ“ ООД
Местоположение:
Държава: България
Адрес: гр. Велико Търново, ул.“Ниш“ № 7, ет.2
Телефон: 062/62 01 62
Ел. поща: vassilevi@mbox.is-bg.net
Интернет страница: https://fskvasilevi.com/
Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
Ел. поща: vassilevi@mbox.is-bg.net
Тел: 062/62 01 62
Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:
информация, свързана с идентифицирано физическо лице, което може да бъде
идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име,
идентификационен номер,
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено
за следните цели:
1. Управление на човешките ресурси – ТРЗ
2. Финансово- счетоводна дейност
Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е
законоустановено в:
– ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, в сила от 01.01.2016 г. Обн. ДВ. бр.95 от 8
декември 2015г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от
29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г.
– НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за
сключване на трудов договор, издадена от министъра на труда и социалните
грижи, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.1993 г., изм. и доп., бр. 99 от 12.12.2017 г.
– ЗЗЛД
– ЗДДФЛ
– Следните организации ще получат личните ви данни:
– НОИ, НАП, ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА, НСИ,
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ, ТЪРГОВСКИ БАНКИ
Съгласие:
Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за
поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме
личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и
специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.
В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние
винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време със съответната процедура,
изискана съгласно Регламент ЕС 2016/679
Период на съхраняване на данните
„СК ВАСИЛЕВИ“ ООД ще съхранява Вашите лични данни съобразно
законоустановения срок. След изтичане на срока документите ще бъдат унищожавани
по съответния ред.
Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според
терминологията на закона – субект на данните имате следните права:
 имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „СК ВАСИЛЕВИ“
ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 имате право да поискате от „СК ВАСИЛЕВИ“ ООД личните си данни във вид
удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да
поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 имате право да поискате от „СК ВАСИЛЕВИ“ ООД да коригира без ненужно
забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече
актуални;
 имате право да поискате от „СК ВАСИЛЕВИ“ ООД личните Ви данни да
бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните
основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били
събрани;
o когато сте оттеглил своето съгласие;
o когато сте възразил срещу обработването,
o когато обработването е незаконосъобразно;
o когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно
задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се
прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
o когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на
услуги на информационното общество.
Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
o при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на
информация;
o за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението
на задача от обществен интерес,
o при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени
(в случай, че сте орган на власт);
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или
исторически изследвания или за статистически цели, доколкото
съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или
сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за
установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 имате право да поискате от „СК ВАСИЛЕВИ“ ООД, да ограничи
обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само
съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично
само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната
причина;
 имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви
данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен
маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително
профилиране;
 имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е
обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим
ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще
изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели,
включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите
лични данни.
Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за
това орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф.
Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни
чрез „СК ВАСИЛЕВИ“ ООД (получатели, включително извън ЕС и международни
организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на „СК
ВАСИЛЕВИ“ ООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните/
Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)
Какво са лични данни?
Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице,
което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може
да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или
непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни
за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци,
специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,
икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".
Защо „СК ВАСИЛЕВИ“ ООД събира и съхранява лични данни?
– За да ви предоставим финансово – счетоводни услуги, е необходимо да съберем
лични данни, които касаят изготвяне на трудови и нетрудови договори и всички
други законоустановени документи посочени в „НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г. и
съобразно ЗЗЛД, ЗДДФЛ, ЗСЧ
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е необходима за тази
цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „СК ВАСИЛЕВИ“

ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.
Как използвате моите лични данни?
– Личните Ви данни се събират и съхраняват само и единствено във връзка с
дейността на финансово – счетоводната дейност на „СК ВАСИЛЕВИ“ ООД
– Личните ви данни се използват само и единствено по предназначение.
– Личните ви данни се съхраняват, обработват и унищожават законосъобразно
– Личните Ви данни не се предоставят на трети лица
Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да
придобием някаква облага.
„СК ВАСИЛЕВИ“ ООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици
на услуги, които са сключили договор с нас.
Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите
данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас
задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения,
те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие
процедурите изградени от „СК ВАСИЛЕВИ“ ООД
Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета
страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие.
(изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).
Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги
предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.
Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?
Името на организацията ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената
от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита
на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за
изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за
пазене на документи и информация в определени минимални срокове
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим
защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.
Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
„СК ВАСИЛЕВИ“ ООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация
съхраняваме за Вас и как тя се обработва.
 В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната
информация:
 Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се
обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в
ЕС).
 Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните
 Целите на обработването;
 Правното основание за обработката;
 Съответните категории лични данни, които се обработват;

 Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат
разкрити;
 Получателите в трети държави или международни организации ако има
прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността
на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 Ако обработката се основава на законните интереси на „СК ВАСИЛЕВИ“
ООД или на трета страна, информация за тези интереси.
 Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични
данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да
направите възражение срещу такова обработване;
 Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или
договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор,
както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и
възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са
събрани директно от вас.
 Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане
на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за
съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните
последици от тази обработка.
Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
Необходимо е да попълните искане за достъп, като отправите искане на посочените
контактни данни на „СК ВАСИЛЕВИ“ ООД, или директно на посочените контактни
данни на Длъжностно лице по защита на данните/ Отговорник по защита на данните .
Местоположение:
Държава: БЪЛГАРИЯ
Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 7, ет.2
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
Телефон: 062/62 01 62
Ел. поща: vassilevi@mbox.is-bg.net
Интернет страница: https://fskvasilevi.com/

С нашето Длъжностно лице по защита на данните Ел. поща: vassilevi@mbox.is-bg.net
Тел: 062/62 01 62

ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

ВЪВ ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Защитата на личните данни при обработване е реформирана с приемането на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), който ще се прилага от 25 май 2018 година. Регламентът въвежда  редица промени спрямо действащата правна уредба, които касаят всички действащи предприятия, които обработват лични данни за своите  клиенти, персонал, доставчици, кандидати за работа и др.  С цел спазване изискванията на Регламента, администраторите следва да подготвят бизнеса си както от правна, така и от техническа страна. Това включва освен изготвянето на необходимите документи, процедури и внедряване на лице по обработването на лични данни. Това лице може да бъде както назначено в предприятието/администратора/ на трудов или граждански договор така и да се ползват услугите на друга фирма – обработваща лични данни. Въвежда се ново понятие лице обработващо лични данни което ще носи солидарна отговорност заедно с администратора на лични данни.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАСИЛЕВИ ООД предлага Консултиране и внедряване на Общия регламент  във Вашето предприятие, което включва:

1. Консултация относно подготовката по прилагането и съответствието с Регламента.

2. Оценка на необходимостта от назначаване на длъжностно лице по защита на данните и оценка на риска във фирмата свързан с личните данни.

3. Изготвяне и предоставяне на пълна документация за изпълнение на изискванията и водене на отчетност съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) във вашето предприятие, включващи различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласие, договори, политика за защита на данните, регистри, инструкции,  мерки и средствата за защита на личните данни, процедури, протоколи, други.

Искам да получа повече информация

Ние използваме бисквитки за да ви предоставим най-добрата услуга. Съгласявайки се Вие приемате нашата политика за използване на бисквитки.